• HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ ẤN ĐỘ NĂM HỌC 2017 – 2018
  • 24/08/2017
  • Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên về Học bổng Chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) được tài trợ bởi Chính phủ Ấn Độ. Nội dung cụ thể về học bổng như sau:

  • THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOÀN PHẦN ĐI HỌC TẠI NƯỚC NGOÀI NĂM 2017
  • 24/03/2017
  • Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ các nước cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và các nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu một số chương trình học bổng như sau: