• THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA NIÊN KHÓA 2019 - 2020
  • 27/02/2018
  • Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín  được  Chính  phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo  toàn cầu  tương  lai  trong  lĩnh vực phát  triển. Thông qua học tập và nghiên  cứu, người nhận học bổng  sẽ  phát  triển kiến  thức và kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.