DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CẤP BỘ / NHÀ NƯỚC
19/08/2016 | 3928 lượt xem
STT Tên loại văn bản
1
Hướng dẫn tham gia chương trình KHCN quốc gia
2 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học - Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước
3 Nghị định 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
4 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học - Công nghệ về quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN
5 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo Ban hành Quy định về quản lý đề tài Khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục & Đào tạo
6 Thông tư 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học
7 Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo