Danh mục Văn bản - Hướng dẫn khác
11/08/2016 | 2741 lượt xem
 

STT

Tên loại văn bản

 

Văn bản cấp Nhà nước/cấp Bộ

1

Nghị định của chính phủ số 165/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục

2

Quy định Xây dựng và Quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ

3

Thông tư số 192/2011/TT-BTC sửa đổi một số định mức chi tiêu của Thông tư 219/2009/TT-BTC áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng vốn ODA

4

Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

5 Nghị định số 73/2012/NĐ-CPcủa Chính phủ ngày 26 tháng 9 năm 2012 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

 

Cấp Đại học Thái Nguyên

6 Quyết định số 688/QĐ-ĐHTN của ĐHTN ngày 28/5/2014 về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài tại ĐHTN

7

Quyết định số 594/QĐ-ĐHTN ngày 31/3/2016 về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài đối với các chương trình, dự án của Đại học Thái Nguyên

 

Cấp Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

8

Quyết định số:248/QĐ-ĐHKT&QTKD-QHQT ngày 23 tháng 3 năm 2016 về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

9 Quyết định số 1251/QĐ-ĐHKT&QTKD-HTQT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng ban hành quy định quản lý người nước ngoài làm việc, học tập tại Trường ĐH Kinh tế & QTKD