Thông tin nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ cấp đại học 2015 ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
23/03/2018 | 3445 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 2015

Tên đề tài: “Các yếu tố tác động đến sinh kế bền vững của người dân tái định cư thuộc Dự án thủy điện Sơn La”

 1. Mã số: ĐH2015-TN08-03
 2. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên
 3. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
 4. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 222/QĐ-ĐHTN ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên
 5. Thời gian nghiệm thu: 9h30, Thứ 6, ngày 30 tháng 3 năm 2018
 6. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B, Trường ĐH Kinh tế & QTKD – ĐHTN
 7. Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 1. Thông tin chung
 • Tên đề tài: Các yếu tố tác động đến sinh kế bền vững của người dân tái định cư thuộc Dự án thủy điện Sơn La
 • Mã số: ĐH2015-TN08-03
 • Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên
 • Thời gian thực hiện: 9/2015-9/2017
 1. Mục tiêu

Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá những thay đổi về sinh kế và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế của người dân tái định cư, từ đó đề xuất các kiến nghị đối với các nhà hoạch định chính sách, các cá nhân/tổ chức thực hiện các dự án thủy điện và chương trình tái định cư nhằm đạt được mục tiêu sinh kế bền vững cho người dân tái định cư.

 1. Tính mới và sáng tạo

Sử dụng mô hình hồi quy và phương pháp phân tích thành phần với mẫu ngẫu nhiên nghiên cứu gồm 108 hộ (trong đó có 56 hộ tái định cư và 52 hộ sở tại) tại điểm tái định cư xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, đề tài đã chỉ ra các hộ dân gặp khó khăn trong việc phục hồi sinh kế trong cả ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời cũng có sự khác biệt giữa các yếu tố tác động đến sinh kế của các hộ tại thời điểm ngay sau tái định cư và 5 năm sau tái định cư.

 1. Kết quả nghiên cứu

- Đánh giá và so sánh được tình hình thích nghi của người dân về mặt sinh kế, 5 năm sau tái định cư (sau khi đã hết các khoản đền bù và hỗ trợ);

- Đã chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng đến sinh kế của người dân và kết quả các của các chiến lược sinh kế đó;

- Để giúp các hộ dân có thể phục hồi và cải thiện sinh kế trong dài hạn, đề tài đã đề xuất một số kiến nghị về mặt chính sách để các hộ dân có thể thích nghi và phản ứng tốt nhất trước những cơ hội mới trong các giai đoạn tiếp theo của quá trình tái định cư.

 1. Sản phẩm
  1. Sản phẩm khoa học: 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế và 04 bài báo đăng tạp chí trong nước.
 1. Bui Thi Minh Hang, Nguyen Thi Thanh Huyen (2018), “Compensation and Benefits for Affected People at the Son La Hydropower Project in Vietnam”, International Journal of Humanities & Social Studies, ISSN 2321-9203, vol. 6(2), pp. 156-164.
 2. Bùi Thị Minh Hằng (2018), “Yếu tố ảnh hưởng đến sự phục hồi về thu nhập của người dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, ISSN 1859-0012, số 247, trang 73-80.
 3. Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Huyền (2017), “An ninh lương thực của người dân tái định cư thuộc Dự án thủy điện Sơn La”, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, ISSN 1859-4700, số 35, trang 18-21.
 4. Đinh Thị Vững, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bùi Thị Minh Hằng (2017), “Thực trạng sản xuất nông nghiệp của người dân tái định cư thuộc Dự án thủy điện Sơn La”, Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, ISSN 0868-3808, số 499, trang 35-37.
 5. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bùi Thị Minh Hằng (2016), “Nhận diện tác động kinh tế và xã hội của các chương trình tái định cư thuộc dự án thủy điện”, Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, ISSN 0868-3808, số 482, trang 43-45.
  1. Sản phẩm ứng dụng: 01 báo cáo tổng kết “Các yếu tố tác động đến sinh kế bền vững của người dân tái định cư thuộc Dự án thủy điện Sơn La”.
 1. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu
 • Đề tài được sử dụng làm tài liệu tham khảo được kỳ vọng là hữu ích cho những người chịu trách nhiệm lập kế hoạch tái định cư, Ban quản lý dự án thủy điện và tái định cư, và các đơn vị triển khai công tác tái định cư từ trung ương đến địa phương. Đồng thời, đề tài cũng là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu và học tập tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
 • Các sản phẩm và kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần giúp các đơn vị thực hiện dự án hỗ trợ có hiệu quả quá trình thích nghi của người dân tái định cư, giúp họ phục hồi sinh kế một cách bền vững và giảm thiểu các tác động tiêu cực của tái định cư.

 

INFOMATION ON RESEARCH RESULTS

 1. General information
 • Project title: Factors influencing sustainable livelihood of the resettled households under Son La Hyropower Project
 • Code number: ĐH2015-TN08-03
 • Coordinator: Nguyen Thi Thanh Huyen, Msc.
 • Implementing institution: TNU University of Economics and Business Administration.
 • Duration: 24 months (from 9/2015 to 9/2017)
 1. Objectives

This project aims to evaluate livelihood rehabilitation and factors influencing livelihood of resettled households under Son La Hydropower Project, and propose recommendations for policy makers, individuals/organizations who are implementing hyropower projects and resettlement programs to maintain sustainable livelihoods of resettled households.

 1. Novelty and creativity

Using the regression model and decomposition analysis with the sample size of 108 households (including 56 resetted households and 52 host households) in Muong Lum commune, Yen Chau district, Son La province, this project revealed  that these resettled households faced difficulities recovering their former livelihood either in the short time and long time after the resettlement. In addition, there was a considerable difference between the factors affecting their livelihood right after resettement and five years after resettment.

 1. Research results

- This project evaluated livelihood adaptation process of affected households 5 years after resettlement (when compensation and financial supports end)

- This project revealed factors influencing livelihood of resettled households as well as results of their livelihood strategies.

-  Finally, this project proposed recommendations and suggestions for policy hydropower project planners as well as for affected households to restore their former living standards in the long time, to adapt and respond to new economic opportunities during the next stage of the resettlement.

 1. Products
  1. Scientific products: 01 paper published in international journal; o4 papers published in domestic journals.
 1. Bui Thi Minh Hang, Nguyen Thi Thanh Huyen (2018), “Compensation and Benefits for Affected People at the Son La Hydropower Project in Vietnam”, International Journal of Humanities & Social Studies, ISSN 2321-9203, vol. 6(2), pp. 156-164.
 2. Bui Thi Minh Hang (2018), “Factors Influencing Income Rehabilitation of Resettled Households under Son La Hydropower Project”,Journal of Economics & Development, ISSN 1859-0012, vol. 247, pp. 73-80.
 3. Bui Thi Minh Hang, Nguyen Thi Thanh Huyen (2017), “Food Security of Resettled Households Affected by Son La Hydropower Project”,Vietnam Agricultural Development Journal, ISSN 1859-4700, vol. 35, pp. 18-21.
 4. Dinh Thi Vung, Nguyen Thi Thanh Huyen, Bui Thi Minh Hang (2017), “Agricultural Production of Resettled Households Affected by Son La Hydropower Project”, Asia-Pacific Economic Review, ISSN 0868-3808, vol. 499, pp. 35-37.
 5. Nguyen Thi Thanh Huyen, Bui Thi Minh Hang (2016), “Identifying Socio-economic Impacts of Resettlement Programs”, Asia-Pacific Economic Review, ISSN 0868-3808, vol. 482, pp. 43-45.
  1. Product applications: 01 analytical report, titled “Factors influencing sustainable livelihood of the resettled households under Son La Hyropower Project”
 1. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results
 • This project is a useful reference for individuals in charge of resettlement planning, project management board of hydropower projects and resettlemt programs, and agencies implementing resettlement projects form central level to local level. In addition, this project is a helpful refence for students and lecturers at TNU University of Economics and Business Administration.
 • Scientific products and research results helps organizations/agencies to implement succesfully supportive projects for resettled households, restore their livelihood and minimize negative impacts of resettlement programs.