Thông tin nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ cấp đại học 2015 ThS Nguyễn Ngọc Lý
15/01/2018 | 5739 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 2015

 

1. Tên đề tài: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn Tổ chức của KHCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2. Mã số: ĐH2015 – TN08 - 13

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Ngọc Lý

5. Quyết định thành lập Hội đồng: số 1242/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 15h00, ngày 19 tháng 01 năm 2018

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn TCTD của KHCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

- Mã số: ĐH2015 – TN08 - 13

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Lý

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD

- Thời gian thực hiện: 09/2015 – 09/2017

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn TCTD của khách hàng cá nhân.

- Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn NHTM của khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn NHTM của khách hàng cá nhân

- Đề xuất các giải pháp đối với các NHTM nhằm tăng cường thu hút khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

3. Tính mới và sáng tạo

Trên thực tế có rất ít các công trình nghiên cứu về quyết định lựa chọn NHTM của KHCN, đặc biệt chưa có công trình nào nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn NHTM của KHCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Do đó đề tài đã phân tích, đo lường tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn NHTM của KHCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Từ kết quả nghiên cứu và các giải pháp được đề xuất trong đề tài giúp các TCTD, đặc biệt là các NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có những cải  thiện cụ thể nhằm tăng cường khả năng thu hút KHCN trong thời gian tới.

4. Kết quả nghiên cứu

- Làm rõ khái niệm về KHCN, khái niệm dịch vụ khách hàng cá nhân của NHTM, các dịch vụ KHCN cơ bản của NHTM; các vấn đề cơ bản về hành vi tiêu dùng của KHCN…

- Xây dựng giả thiết về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn NHTM của KHCN gồm: Lợi ích tài chính, dịch vụ chăm sóc khách hàng, sự thuận tiện, uy tín, sự giới thiệu, cơ sở vật chất và chất lượng nhân viên.

- Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn NHTM của khách hàng cá nhân: từ kết quả phân tích hồi quy, mức độ tác động của các yếu tố tới quyết định lựa chọn NHTM của KHCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên lần lượt là: Lợi ích tài chính: (LITC, β = 0,329); Sự thuận tiện (STT, β = 0,283); Dịch vụ chăm sóc khách hàng (CSKH, β = 0,277); Uy tín (UT, β = 0,271); Chất lượng nhân viên (CLNV, β = 0,264); Cơ sở vật chất (CSVC, β = 0,261); Sự giới thiệu (SGT, β = 0,194).

- Đề xuất tám giải pháp, trong đó 7 giải pháp tập trung vào 7 yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn NHTM của KHCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học:

1. Nguyễn Ngọc Lý, Nguyễn Thị Thúy Linh (2017), “Về quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại của khách hàng cá nhân”, Tạp chí Tài chính, số 663, kỳ 2 – tháng 8/2017;

2. Nguyễn Ngọc Lý, Nguyễn Thị Thúy Linh, Dương Thanh Tình (2017), “Chất lượng dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên”, Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinhdoanh, số 2 tháng 6/2017;

3. Nguyễn Ngọc Lý, Lê Thị Thu Phương (2017), “Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP An Bình – Chi  nhánh Thái Nguyên”, Tạp chí Tài chính, số 655, kỳ 2 tháng 4/2017

4. Nguyễn Ngọc Lý, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Lê Thu Hoài (2017), “Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Thái Nguyên”, Tạp chí Tài chính, số 657, kỳ 2 tháng 5/2017

5. Nguyễn Ngọc Lý, Nguyễn Thị Thúy Linh (2016), Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên, Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016, mã số CS2016-BF-40, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

5.2. Sản phẩm đào tạo

Hướng dẫn 02 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học:

1. Bùi Thanh Nhàn (2016), Nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên, Đề tài NCKH sinh viên 2016, mã số SV2016-BF-54, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, đề tài đã nghiệm thu, xếp loại: Đạt

2. Trần Mai Hương, Vũ Thanh Huyền, Trần Thị Phượng Kiều (2017), Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Công, Đề tài NCKH sinh viên 2017, mã số SV2017-BF-16, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, đã có quyết định nghiệm thu vào ngày 20/12/2017.

Ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1.      General information

-         Title: analyzing the factors influencing the decision of selecting a credit agency of individual customers in Thai Nguyen province

-         Code number: ĐH2015 – TN08 - 13

-         Project leader: MA. Nguyen Ngoc Ly

-         Implementing institution: Thai Nguyen Universtity of Economics and Business Administration.

-         Duration: 24 months (09/2015 – 09/2017)

2.      Objectives

- Systematization of the basic theoretical  issues of the factors influencing the decision of selecting a credit agency of individual customers

- Exploring the factors influencing the decision of selecting commercial banks of individual customers in Thai Nguyen province.

- Measuring the influence of factors affecting the selection commercial banks of individual customers

- Proposing solutions to commercial banks in order to attract more individual customers in Thai Nguyen province

3. Novelty and creativity

In fact, there are very few researches on the selection of commercial banks of individual customers. Especially, there are not any researches on the factors influencing the selection of commercial banks in Thai Nguyen province. Therefore, the project has analyzed, measured and found out factors influencing the decision of choosing commercial banks in Thai Nguyen province. The results of research and solutions proposed in the project help banks, especially commercial banks in Thai Nguyen province have specific improvements to enhance the ability to attract individual customers in the coming time.

 

4. Research results

- Clarify the concept of individual customers, the concept of individual customer service of commercial banks, basic personal banking services of commercial banks; The basics of consumer behavior of individual consumers ...

- Developing assumptions about the factors influencing the selection of commercial banks of individual customers, including financial benefits, customer care services, convenience, prestige, introduction, facilities and staff quality.

- Measuring the influence of the factors influencing the selection of commercial banks of individual customers: from the results of regression analysis, the impact of factors on the decision of selecting commercial banks of individuals in Thai Nguyen province are: Financial benefits (LITC, β = 0.329); Convenience (STT, β = 0.283); Customer service (CS, β = 0.277); Prestige (UT, β = 0.271); Staff quality (CLNV, β = 0.264); Facilities (CSVC, β = 0.261); Introduction (SGT, β = 0.194)

- Proposed 8 solutions, of which 7 solutions focus on 7 factors affecting the decision of selecting commercial banks in Thai Nguyen province.

5. Products

5.1 Scientific Products

1. Nguyen Ngoc Ly, Nguyen Thi Thuy Linh (2017), “The decision of selecting commercial banks of individual customers”, Review of Finance, No. 663, 2nd period - August 2017

2. Nguyen Ngoc Ly, Nguyen Thi Thuy Linh, Duong Thanh Tinh (2017), “The quality of ATM card services at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Thai Nguyen Branch”, Journal of Economics and Business Administration, No.2 , June 2017

3. Nguyen Ngoc Ly, Le Thi Thu Phuong (2017), “Solutions to expand lending activities at An Binh Commercial Joint Stock Bank - Thai Nguyen Branch”, Review of Finance, No. 655, 2nd period - April 2017

4. Nguyen Ngoc Ly, Nguyen Thi Thuy Quynh, Le Thu Hoai (2017), “Mitigating credit risk at Dong A Commercial Joint Stock Bank - Thai Nguyen Branch”, Review of Finance, No. 657, 2nd period - May 2017

5. Nguyen Ngoc Ly, Nguyen Thi Thuy Linh (2016), Improve the quality of ATM card services at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Thai Nguyen Branch, Scientific Research Project in 2016, code CS2016-BF-40, University of Economics and Business Administration

5.2 Training products

Guiding two groups of students to research science:

1. Bui Thanh Nhan (2016), Improve the quality of  loans for individual customers at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Thai Nguyen Branch, Scientific Research Project of student in 2016, code SV2016-BF-54, University of Economics and Business Administration, The project has been accepted and rated pass.

2. Tran Mai Huong, Vu Thanh Huyen, Tran Thi Phuong Kieu (2017), Developing the E-banking services at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Song Cong Branch, Scientific Research Project of student in 2017, code SV2017-BF-16, University of Economics and Business Administration, The project will be accepted on 20 Dec. 2017