THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 2015 CỦA TS NGUYỄN VIỆT DŨNG
22/01/2018 | 5773 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 2015

1.    Tên đề tài: Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

2.    Mã số: ĐH 2015 - TN08 - 12

3.    Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên

4.    Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Việt Dũng

5.    Quyết định thành lập Hội đồng: Số 96/QĐ-ĐHTN ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6.    Thời gian nghiệm thu: 08h00, thứ ba - ngày 30 tháng 01 năm 2018

7.    Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Mã số: ĐH 2015 – TN08 - 12

- Chủ nhiệm: TS Nguyễn Việt Dũng

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐHTN

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015 –  tháng 9/2017

2. Mục tiêu:

-  Phân tích rõ cơ sở lý luận về cấu trúc tài chính và tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp.

- Phân tích thực trạng cấu trúc tài chính các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Giải pháp tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3. Tính mới và sáng tạo

Hiện đã có nhiều công trình nghiên cứu về tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu về tái cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Do đó, đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn, phân tích thực trạng cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại SGDCK Hà Nội. Đề xuất giải pháp điều chỉnh cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại SGDCK Hà Nội.

4. Kết quả nghiên cứu:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về cấu trúc tài chính và tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp.

- Báo cáo phân tích thực trạng cấu trúc tài chính các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Báo cáo đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

5. Sản phẩm:

- Sản phẩm khoa học:

+ Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước

1.  Nguyễn Việt Dũng (2015), 'Bàn về tái cấu trúc tài chính đối với các doanh nghiệp xi măng niêm yết', Tạp chí Tài chính, Số 10 kỳ 2-2015, trang 31 – 33.

2.  Nguyễn Việt Dũng và Mai Thanh Giang (2016), 'Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam', Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Kế toán, Số 01 (150) 2016, trang 87 – 90.

3. Nguyễn Việt Dũng và Nguyễn Trần Quân (2017), 'Phân tích tình hình tài chính các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội', Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Số 02 tháng 06/2017, trang 72 – 77, ISSN 2525 – 2569.

4. Ths Mai Thanh Giang (2017), “Các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh, số 01 tháng 03/2017, trang 33 – 38, ISSN 2525 – 2569.

+ Bài viết đăng trong kỳ yếu tại hội thảo chuyên ngành, sách chuyên khảo

1. Nguyễn Việt Dũng và Mai Thanh Giang (2016), 'Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và rủi ro tài chính của doanh nghiệp xi măng niêm yết', Kỳ yếu hội thảo khoa học _ Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp, Học Viện Tài Chính, trang 245 – 249.

2.  Nguyễn Việt Dũng (2017), 'Tác động của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam', Kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính, trang 143 – 151.

3. Nguyễn Việt Dũng và Trần Văn Quyết (2017), 'Tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam', NXB Thống kê.

- Sản phẩm đào tạo:

Đề tài sinh viên NCKH cấp cơ sở

1. Trần Thị Thơm, Nguyễn Thị Thành và Đồng Thị Thu Hương (2015), Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Đề tài NCKH cấp cơ sở 2015, Mã số SV2015 – BF – 002, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

2. Bùi Thị Hường và Ngô Thị Ngọc Bích (2017), Mối quan hệ giữa rủi ro tài chính và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Việt Nam, Đề tài NCKH cấp cơ sở 2017, Mã số SV2017 – BF – 31, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

3. Nguyễn Thị Diệu Hoa và Nguyễn Thanh Tùng (2015), Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Đề tài NCKH cấp cơ sở 2015, Mã số SV2015 – BF – 010, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

4. Trần Thị Giang, Nguyễn Hải An, Chu Thanh Huyền, Nguyễn Thị Lan Anh (2016), Nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội, Đề tài NCKH cấp cơ sở 2016, Mã số SV2016 – BF - 56, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Đề tài NCKH cấp cơ sở của giảng viên

1.   Ths Mai Thanh Giang, Ths Nguyễn Việt Dũng (2015), “Phân tích tài chính các doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội”, Đề tài NCKH cấp cơ sở 2015, mã số đề tài CS2015 – BF – 06,  Đạt loại Khá

2.   Ths Nguyễn Việt Dũng, Ths Mai Thanh Giang (2015), “Tăng cường quản trị tiền mặt của doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, Đề tài NCKH cấp cơ sở 2015, mã số đề tài CS2015 – BF - 07, đạt loại tốt.

- Sản phẩm ứng dụng: 01 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài, 01 Báo cáo tóm tắt được ứng dụng tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

+ Phục vụ cho công tác nghiên cứu và học tập tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên.

+ Là nguồn tài liệu cho các nhà quản trị ngành xi măng tham khảo trong quá trình đưa ra quyết định quản trị doanh nghiệp.

+ Là cơ sở cho cơ quan ra quyết định chính sách phát triển công nghiệp xi măng

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

Project title: Solutions for financial restructuring of cement industry listed on the Hanoi Stock Exchange

Code number: ĐH 2015 – TN08 - 12

Coordinator: Doctor Nguyen Viet Dung

Implementing institution: Thai Nguyên University of Economic and Business Administration - TNU

Duration: from 9/2015 to 9/2017

2. Objective(s):

- Analysis clear rationale for structured finance and financial restructuring of the business

- Analysis of the financial structure of cement enterprises listed on the Hanoi Stock Exchange.

- Solutions to financial restructuring of cement companies listed on the Hanoi Stock Exchange.

3. Creativeness and innovativeness:

There are many studies on on corporate financial restructuring. However, there is no research on the financial restructuring of the cement companies listed on the Hanoi Stock Exchange. Therefore, the subject has systematized the theoretical and practical basis and analyzed the actual financial structure of cement companies listed on the Hanoi Stock Exchange. Suggest solutions to adjust the financial structure of cement companies listed on the Stock Exchange of Hanoi.

4. Research results:

- To systematize the theories on the structured finance and financial restructuring of the business

- A report analyzing the financial structure of cement enterprises listed on the Hanoi Stock Exchange.

- Report proposed solutions and recommendations to financial restructuring of cement companies listed on the Hanoi Stock Exchange.

5. Products:

- Article published in professional journals

1. Nguyen Viet Dung (2015), ' Discuss on financial restructuring for listed cement enterprises ', Journal of Finance, No. 10 period 2-2015, pages 31 – 33.

2. Nguyen Viet Dung and Mai Thanh Giang (2016), 'Factors affecting the financial structure of cement enterprises listed on the stock market of Vietnam ', Journal of Financial Research – Accounting, No. 01 (150) 2016, pages 87 – 90.

3. Nguyen Viet Dung and Nguyen Tran Quan (2017), ' Analysis of financial status of cement companies listed on the Hanoi Stock Exchange, 'Journal of Economics and Business Administration, No.02 - June 2017, pages 72 - 77, ISSN 2525 – 2569.

4. Mai Thanh Giang (2017), 'Financial Factors affected cash deposits of Listed Building Materials Enterprises in Vietnam', Journal of Economics and Business Administration, No. 01 March 2017, pages 33-38, ISSN 2525-2569.

- Posts in the discourse at the seminar, monograph book

1. Nguyen Viet Dung and Mai Thanh Giang (2016), 'The relationship between financial structure and financial risks of listed cement enterprises', Workshop _ Financial monitoring for state-owned enterprises Vietnam - Current situation and solutions, Academy of Finance, pages 245 - 249.

2. Nguyen Viet Dung (2017), ' Impact of capital structure on firms value: A case study of cement companies listed in Vietnam', Workshop of the Faculty of Business Finance, Academy of Finance, pages 143 – 151.

3. Nguyen Viet Dung and Tran Van Quyet (2017), “Financial restructuring of cement companies listed in Vietnam”, Statistics Publisher.

- Scientific research projects of student at the grassroots level

Scientific research projects of students

1. Trần Thị Thơm, Nguyen Thi Thanh and Đông Thi Thu Huong (2015), 'Analyzing the factors affecting the business performance of real estate companies listed on the Vietnam stock market', Fundamentals of Scientific Research 2015, Code number: SV2015 - BF – 002, University of Economics and Business Administration.

2. Bui Thi Huong and Ngo Thi Ngoc Bich (2017), 'The relationship between financial risk and business results of listed cement enterprises in Vietnam', Fundamentals of Scientific Research 2017, Code number: SV2017 - BF – 31, University of Economics and Business Administration.

Scientific research topics of lecturers

1. Mai Thanh Giang, Nguyen Viet Dung (2015), 'Financial Analysis of Cement Companies Listed at the Hanoi Stock Exchange', Fundamentals of Scientific Research 2015, Code number: CS2015 - BF – 06, University of Economics and Business Administration, Good grades.

2. Nguyen Viet Dung, Mai Thanh Giang (2015), 'Strengthening cash management of construction materials enterprises listed on Vietnam's stock market' Fundamentals of Scientific Research 2015, Code number: CS2015 - BF - 07, University of Economics and Business Administration, Good grades.

- Application products

1. Final Report, “Solutions for financial restructuring of cement industry listed on the Hanoi Stock Exchange”

2. Summary report, “Solutions for financial restructuring of cement industry listed on the Hanoi Stock Exchange”

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results:

+ For research and study at Thai Nguyen University of Economics and Business Administration.

+ A resource for steel executives to refer to in the corporate governance decision - making process.

+ It is the basis for decision-making bodies to develop the cement industry