THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 2015 CỦA TS NGUYỄN THỊ LAN ANH
22/01/2018 | 5325 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 2015

1.   Tên đề tài: Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

2.   Mã số: ĐH 2015 - TN08 - 02

3.   Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên

4.   Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan Anh

5.   Quyết định thành lập Hội đồng: Số 95/QĐ-ĐHTN ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6.   Thời gian nghiệm thu: 14h00, thứ ba - ngày 30 tháng 01 năm 2018

7.   Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: “Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam”

- Mã số: ĐH 2015-TN08-02

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan Anh

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại  học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015-tháng 9/2017

2. Mục tiêu

a. Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của đề tài là đề xuất, thiết kế, bổ sung nội dung của KTTN sử dụng cho các đơn vị SNCL nói chung và cụ thể là các bệnh viện công lập trực thuộc BYT ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam nói riêng.

b. Mục tiêu cụ thể

- Phản ánh những lý luận cơ bản về KTTN trong các đơn vị SNCT công lập từ đó có những luận cứ khoa học để ứng dụng KTTN vào các bệnh viện công lập trực thuộc BYT ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

- Nhận diện các thông tin có liên quan đến nội dung của KTTN trong các bệnh viện công lập trực thuộc BYT ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

- Tiếp cận, thiết kế, hoàn thiện nội dung của KTTN cho các bệnh viện công lập trực thuộc BYT ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

3. Tính mới và sáng tạo

- Ứng dụng mô hình KTTN mới vào các đơn vị SNCT công lập ở Việt Nam.

- Cách thức tiếp cận mới về nội dung của KTTN trong các bệnh viện công lập trực thuộc BYT ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam như: Các yếu tố ảnh hưởng đến KTTN; Hệ thống các phương pháp sử dụng trong KTTN; Thiết lập các TTTN.

- Đề xuất công cụ quản lý tài chính mới trong ngành y tế, đó là quản lý tài chính y tế bằng KTTN hiệu quả, khoa học, tạo ra được sự liên kết giữa 2 ngành: Ngành kinh tế và ngành y tế.

4. Kết quả nghiên cứu

- Đưa ra được cơ sở lý luận về KTTN trong các đơn vị SNCT công lập

- Phản ánh được những biểu hiện về KTTN trong các bệnh viện công lập trực thuộc BYT ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

- Hoàn thiện những biểu hiện đã có trong nghiên cứu về KTTN, thiết lập những nội dung chưa được đề cập về KTTN trong các bệnh viện công lập trực thuộc BYT ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

5. Sản phẩm

5.1. Bài báo đăng tạp chí trong nước: 04 bài báo

            1) Nguyễn Thị Lan Anh (2015), “Xây dựng trung tâm trách nhiệm, báo cáo trách nhiệm trong các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế ở Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, (456), tr. 30-32.

            2) Nguyễn Thị Lan Anh (2015), “Một số yếu tố ảnh hưởng đến kế toán trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp có thu”, Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội, (120), tr. 35-40.

            3) Nguyễn Thị Lan Anh, Vũ Thị Minh (2016), “Tăng cường hiệu quả quản lý hoạt động thu chi tài chính tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí”, Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, (152), tr. 123-130.

            4) Nguyễn Thị Lan Anh (2016), “Yêu cầu vận dụng kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam”, Tạp chí Kế toán kiểm toán, (5), tr.54-56.

5.2. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học: 02 đề tài sinh viên

              1) Tên đề tài: Nâng cao năng lực quản lý của Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh trong cơ chế tự chủ tài chính

- Mã số: SV2016-AC-009

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Ngọc Yến, K10-KTTHB

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD-Đại học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: 03/2016-03/2017

- Đề tài nghiệm thu tháng 4/2017, đạt loại khá.

              2) Tên đề tài: Tăng cường quản lý sử dụng kinh phí cho hoạt động sự nghiệp y tế tại Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên

- Mã số: SV2016-AC-004

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Thủy, K10-KTTHA

- Cơ quan chủ trì:  Trường Đại học Kinh tế & QTKD- Đại học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: 03/2016-03/2017

 - Đề tài nghiệm thu tháng 4/2017, đạt loại khá.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

* Cách thức chuyển giao của kết quả nghiên cứu:

- Các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài (sản phầm về bài báo đăng trên các tạp chí có uy tín, sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên đã được nghiệm thu công bố) và thông tin của đề tài đã được cập nhật trên trang qlkh.tnu.edu.vn của Đại học Thái Nguyên. Đây đều là những kênh thông tin mang tính chuyển giao đến địa chỉ ứng dụng là các Bệnh viện công lập trực thuộc BYT ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

- Cách thức chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được triển khai qua việc tổ chức hội thảo hoặc đề xuất thử nghiệm trực tiếp với lãnh đạo, các nhà quản lý Bệnh viện để các nhà quản trị thấy được những giá trị của mô hình KTTN từ đó gây ảnh hưởng và triển khai cho từng Bệnh viện.

* Địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

KTTN để kiểm soát các hoạt động và đánh giá hiệu quả của từng bộ phận trong bệnh viện. Việc hình thành các TTTN trong các bệnh viện sẽ giúp các nhà quản trị quản lý chặt chẽ và hiệu quả nguồn đầu tư; nguồn thu, chi; các khoản chênh lệch thu, chi trong bệnh viện. Đặc biết, vận dụng các chỉ tiêu đánh giá trong mô hình KTTN sẽ đánh giá được hiệu quả hoạt động của các nhà quản lý các TTTN đó.

Các bệnh viện công lập trực thuộc BYT ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, gồm Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên và Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh có thể coi kết quả nghiên cứu là một sự tham khảo để ứng dụng mô hình KTTN trong các bệnh viện. Đề tài còn có tác động rộng hơn đến tất cả các bệnh viện công lập trực thuộc BYT, trực thuộc Sở Y tế và các bệnh viện tư nhân đều có thể tham khảo và ứng dụng mô hình tùy thuộc vào đặc điểm của từng loại hình bệnh viện.

 

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

-   Project title: Responsibility accounting for public hospitals under the Ministry of Health in the mountainous provinces of Northern Vietnam.

-   Code number: ĐH2015-TN08-02

-   Coordinator: Dr. Nguyen Thi Lan Anh

-  Implementing institution: Thai Nguyen university of Economics and Business Administration - TNU

-   Duration: 2015 - 2017

2. Objectives

2.1. General objective

The general objective of the research is to propose, design and supplement the contents of the responsibility accounting for public administrative units in general and public hospitals under the Ministry of Health in mountainous province of  Northern Vietnam in particular.

2.2. Specific objectives

- Reflects the basic theories of responsibility accounting in the public administrative units, from which there are scientific arguments to apply accounting responsibility in public hospitals under the Ministry of Health in the mountainous provinces of Northern Vietnam.

- Identify information related to the content of responsibility accounting in public hospitals under the Ministry of Health in the mountainous provinces of Northern Vietnam.

- Approach, design, complete the content of responsibility accounting for public hospitals under the Ministry of Health in the mountainous provinces of Northern Vietnam.

3. Creativeness and innovativeness

- Apply new responsibility accounting model in the public administrative units of Vietnam

- New approaches to responsibility accounting in public hospitals under the Ministry of Health in the mountainous provinces of Northern Vietnam such as factors affecting responsibility accounting; System of methods used in responsibility accounting; Set up responsibility accountings.

- Open up to the health sector a new tool for financial management in the health sector that is managing financial health with a responsibility accounting, both scientifically and effectively, that creates a link between the two sector: economic sector and health sector.

4. Research results

- To provide a theoretical basis for responsibility accounting in the public administrative units.

- Reflecting the current status of responsibility accounting in public hospitals under the Ministry of Health in the mountainous provinces of Northern Vietnam

- Perfecting the expression already in the research of responsibility accounting, establish the contents have not been mentioned in responsibility accounting in public hospitals under the Ministry of Health in the mountainous provinces of Northern Vietnam.

5. Research products

5.1 . Article published in domestic journals: 04 articles

            1) Nguyen Thi Lan Anh (2015), 'Building a responsibility center, reporting responsibilities in hospitals under the Ministry of Health in Viet Nam', Asia-Pacific Economic Review, (456) , p. 30-32.

            2) Nguyen Thi Lan Anh (2015), 'Some factors affecting responsibility accounting in the public administrative units which has income.' Journal of Socio-Economic information and forecasting, (120), p. 35-40.

            3) Nguyen Thi Lan Anh, Vu Thi Minh (2016), 'Strengthening financial management of financial expenses at Vietnam - Sweden hospital in Uong Bi, Quang Ninh ', Journal of Science and Technology, (152) , p.123-130.

            4) Nguyen Thi Lan Anh (2016), 'Requires application responsibility accounting in public hospitals under the Ministry of Health in the mountainous provinces of Northern Vietnam', Journal of Auditing and Accounting, p.54-56.

5.2. Guide students  scientific research: 02 researchs

              1) Research topic: Improving the management capacity of Vietnam-Sweden Hospital Uong Bi Quang Ninh in conditions of implementing financial management autonomy mechanism

- Code number: SV2016-AC-009

- Coordinator: Nguyen Thi Ngoc Yen

-  Implementing institution: Thai Nguyen university of Economics and Business Administration - TNU

- Duration: 03/2016-03/2017

- Acceptance research in April 2017, research classfication: Good

2) Research topic: Strengthen the management of the use of funds for health care activities at Thai Nguyen General Hospital

- Code number: SV2016-AC-004

- Coordinator: Nguyen Thi Thuy

-  Implementing institution: Thai Nguyen university of Economics and Business Administration - TNU

- Duration: 03/2016-03/2017

 - Acceptance research in April 2017, research classfication: Good

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results

* Transfer alternatives of research results:

- Products related to the field of research (article articles published in reputable journals, scientific research products of students have been tested and announced) and the information was updated on the website qlkh.tnu.edu.vn of Thai Nguyen University. These are transferable information channels to the application addresses of public hospitals under the Ministry of Health in the mountainous provinces of northern Vietnam.                                                                                     

- The method of transferring the research results of the research can be implemented through the organization of workshops or direct test proposals with leaders and managers of the hospital so that the administrators can see the values of responsibility accounting model from which to influence and implement for each hospital.                                                                                                               

* Application institutions, impacts and benefits of research results:

- The responsibility accounting  controll the activities and evaluating the effectiveness of each department in the hospital. The establishment of responsibility centers in hospitals will help managers to manage closely and effectively the investment; revenues and expenditures; differences revenues and expenditures in the hospital. Especially, the use of assessment criteria in responsibility accounting  model will assess the operational efficiency of the management in responsibility centers.

- Public hospitals under the Ministry of Health in the northern mountainous provinces of Vietnam, including Thai Nguyen General hospital and Vietnam-Sweden hospital in Uong Bi Quang Ninh can be considered the research results as a reference to the application of responsibility accounting  model in hospitals. The research also has wider implications for all public hospitals under the Ministry of Health, Department of Health and private hospitals, where can refer to and apply the model depending on the characteristics of each type of hospital.