Thông báo v/v kiểm tra và nghiệm thu khối lượng hoàn thành đề tài cấp Bộ và cấp ĐHTN năm 2016, năm 2017
09/11/2017 | 5736 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 1186 /ĐHKT&QTKD-KHCN
V/v kiểm tra và nghiệm thu khối lượng hoàn thành đề tài cấp Bộ và cấp ĐHTN năm 2016, năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 6 tháng 11 năm 2017

 

                    Kính gửi:   - Ban Chủ nhiệm các Khoa

                                       - Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2016, 2017

 - Chủ nhiệm đề tài cấp ĐHTN năm 2016, 2017

Để kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài và nghiệm thu khối lượng hoàn thành đề tài cấp Bộ và cấp ĐHTN năm 2016, năm 2017; để hoàn thành thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí NCKH cho năm 2017, Nhà trường yêu cầu các ông (bà) Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị và báo cáo khối lượng công việc đã hoàn thành theo thuyết minh đề tài đã được phê duyệt và các thủ tục cần thiết có liên quan (danh sách đề tài và mẫu báo cáo được gửi kèm theo công văn này). Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài và nghiệm thu khối lượng hoàn thành đề tài các cấp năm 2016 và năm 2017.

Thời gian nghiệm thu khối lượng đề tài cấp Bộ và cấp ĐHTN năm 2016, năm 2017: Dự kiến 02 ngày (ngày 22, 23 tháng 11 năm 2017).

Địa điểm: Phòng họp B – Trường Đại học Kinh tế và QTKD

Tài liệu phục vụ cho nghiệm thu khối lượng hoàn thành của đề tài (căn cứ theo thuyết minh của từng đề tài đã được phê duyệt), gồm có:

1. Bản phô tô toàn bộ hoặc một phần nội dung Báo cáo của đề tài đã hoàn thành;

2. Bản phô tô của bài báo khoa học được công bố trên các Tạp chí khoa học theo quy định (gồm trang bìa, mục lục và nội dung bài báo);

3. Bản phô tô các Quyết định hướng dẫn học viên cao học và nhóm sinh viên NCKH; bìa luận văn của học viên cao học được Chủ nhiệm đề tài hoặc thành viên nghiên cứu của đề tài hướng dẫn; bìa báo cáo đề tài NCKH của sinh viên do Chủ nhiệm đề tài hoặc thành viên nghiên cứu của đề tài hướng dẫn.

Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các Khoa thông báo và đôn đốc các Chủ nhiệm đề tài triển khai thực hiện. Những vấn đề còn chưa rõ đề nghị liên hệ với Phòng KHCN&HTQT./.  

             

Nơi nh��n:

- BGH (để b/c);
- Như kính gửi (t/hiện);
- Website (đăng tải);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS.TS. Đỗ Anh Tài