Thông tin nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ cấp đại học 2015 ThS. Ngô Thị Kim Quy
02/02/2018 | 6309 lượt xem
THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 2015
 
1. Tên đề tài: “Phương pháp lặp đơn điệu giải một số bài toán biên phi tuyến”
2. Mã số: ĐH2015–TN08–09
3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên
3. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Thị Kim Quy
4. Quyết định thành lập Hội đồng: Số: 126/QĐ-ĐHTN, ngày 24 tháng 01 năm 2018
5. Thời gian nghiệm thu: 14h00, thứ hai ngày 05 tháng 02 năm 2018.
6. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp C – Trường ĐH Kinh tế & QTKD
Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
 
THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Thông tin chung:
- Tên đề tài: Phương pháp lặp đơn điệu giải một số bài toán biên phi tuyến 
- Mã số: ĐH2015–TN08 – 09
- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Thị Kim Quy
- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD – ĐH Thái Nguyên
- Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 9/2015 đến tháng 9/2017)
2. Mục tiêu
Mục tiêu của đề tài là sử dụng phương pháp lặp đơn điệu hoặc kết hợp nó với các phương pháp khác để thiết lập định tính và đặc biệt là phương pháp giải số một số bài toán đối với phương trình vi phân thường và phương trình đạo hàm riêng cấp bốn phát sinh từ các lĩnh vực cơ học, vật lý.
3. Tính mới và sáng tạo
Trong đề tài chúng tôi đưa ra phương pháp khác khi nghiên cứu tính giải được và phương pháp lặp giải bài toán biên phi tuyến, trong đó, thiết lập được sự tồn tại duy nhất nghiệm và một số tính chất đối với nghiệm của các bài toán dưới các điều kiện dễ kiểm tra; đề xuất phương pháp lặp giải bài toán và chứng minh sự hội tụ của phương pháp; đưa ra một số ví dụ minh họa cho khả năng ứng dụng của các kết quả lý thuyết.
4. Kết quả nghiên cứu
- Nghiên cứu phương pháp lặp giải một số phương trình vi phân thường phi tuyến và phương trình đạo hàm riêng cấp bốn.
-Thiết lập được sự tồn tại duy nhất nghiệm và xây dựng phương pháp số hữu hiệu giải một số bài toán biên cho phương trình vi phân thường phi tuyến cấp bốn. Các điều kiện đặt ra để đảm bảo sự tồn tại, duy nhất nghiệm và sự hội tụ của phương pháp số dễ kiểm tra. Các kết quả thu được có khả năng ứng dụng trong tính toán dầm đàn hồi trên nền đàn hồi dưới tác động của tải trọng phi tuyến với các điều kiện phức tạp tại hai đầu mút.
5. Sản phẩm
5.1. Sản phẩm khoa học
01 bài báo quốc tế ISI, 03 bài báo khoa học trong nước.
1. Dang Quang A, Ngo Thị Kim Quy (2017),  'Existence results and iterative method for solving the cantilever beam equation with fully nolinear term', Nonlinear Analysis: Real World Applications, 36 , pp. 56-68.
2. Ngô Thị Kim Quy, Nguyễn Thị Thu Hường, Phạm Thị Linh (2015), 'Sai số và sự hội tụ của phương pháp đơn điệu đối với các bài toán giá trị biên elliptic nửa tuyến tính cấp bốn', Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Tập 143, số 13/3, tr. 93-97.
 3. Ngô Thị Kim Quy, Nguyễn Thị Thu Hường (2015), 'Phương pháp nghiệm trên và nghiệm dưới giải bài toán giá trị biên bốn điểm cấp bốn', Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Tập 144, số 14, tr. 187-191.
4. Ngô Thị Kim Quy, Nguyễn Thị Thu Hường, Đồng Thị Hồng Ngọc, Hoàng Thanh Hải (2016), 'Sự tồn tại duy nhất nghiệm của bài toán giá trị biên phi tuyến cấp 4”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Tập 159, số 14, tr. 197-200.
5.2. Sản phẩm đào tạo
02 luận văn thạc sĩ
+ Tên luận văn “Phương trình tích phân' , bảo vệ năm 2016.
Học viên cao học: Lienphone  Cheuchouthor.
Giáo viên Hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Ngân – Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên.
+ Tên luận văn: “Tính giải được của một hệ phương trình cặp tích phân Fourier”, bảo vệ năm 2016.
Học viên cao học: Lê Thị Tuyết Nhung.
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Ngân – Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên.
01 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học
Tên đề tài “Bài toán Dirichlet đối với phương trình elliptic” .
Sinh viên: Ngô Mai Anh.
Giáo viên Hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Ngân.
Bảo vệ năm 2016, Xếp loại: Xuất sắc
6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu
- Đề tài nghiên cứu phương pháp lặp giải một số bài toán phát sinh từ cơ học và vật lý. 
-  Kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho sinh viên ngành Toán.
                               
 
 
INFORMATION ON RESEARCH RESULTS
1. General information
Project title: Monotone iterative method for solving some nonlinear boundary value problems.
Code number: ĐH2015–TN08–09
Coordinator:  Ngo Thi Kim Quy
Implementing institution: TNU_University of Economics and Business Administation.
Duration: from  9/2015  to  9/2017
2. Objective(s)
The objectives of the project are the development of efficient methods for solving some problems for the fourth order elliptic problems arising from mechanics, physics and other fields of science and technology. These problems include: The problems for the biharmonic equations in bounded domains and the boundary value problems for nonlinear fourth order differential equations.
3. Creativeness and innovativeness
In this project, we propose a novel method for investigating the solvability  and iterative method for  nonlinear boundary value problems.
4. Research results
     - We study methods for solving some nonlinear fourth order differential equations and partial differential equations.
- The existence and uniqueness of solution and effective numerical methods for solving some boundary problems for the fourth order nonlinear differential equations. The conditions required to ensure the existence, uniqueness and convergence of the numerical method should be easy to test. The obtained results are applicable to the calculation of elastic beams on elastic foundation under the influence of nonlinear loads with complex conditions at the ends.
5. Products
5.1. Scientific product 
1. Dang Quang A, Ngo Thị Kim Quy (2017),  'Existence results and iterative method for solving the cantilever beam equation with fully nolinear term', Nonlinear Analysis: Real World Applications, 36 , pp. 56-68. 
2. Ngo Thi Kim Quy, Nguyen Thi Thu Huong, Pham Thi Linh (2015), 'Error and convergence of a monotone method for fourth-order semilinear elliptic boundary value problems', Journal of Science and Technology - Thai nguyen University, 143(13/3), pp. 93-97.
3. Ngo Thi Kim Quy, Nguyen Thi Thu Huong (2015), 'The method of upper and lower solutions for fourth-order four-point boundary value problems', Journal of Science and Technology - Thai nguyen University, 144(14), pp. 187-191.
4. Ngo Thi Kim Quy, Nguyen Thi Thu Huong, Dong Thi Hong Ngoc, Hoang Thanh Hai (2016), 'Existence and uniqueness of solutions of fourth order nonlinear boundary value problems', Journal of Science and Technology - Thai nguyen University, 159(14), pp. 197-200.
5.2. Training product: 02 master thesis, 01 research project of undergraduate students.
6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of the study findings
- The project study iterative method for solving some problems arising from mechanics and physics.
- The project can be applied in teaching and scientific research at universities, colleges, vocational school training in Mathematics.