Thông báo về việc viết bài đăng trên Tạp chí Kinh tế & Quản trị Kinh doanh số 05
02/02/2018 | 1108 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

TẠP CHÍ KINH TẾ & QTKD

Số: 01/TM - TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 Thái Nguyên, ngày  26  tháng  01  năm 2018

THƯ MỜI

Về việc viết bài đăng trên Tạp chí Kinh tế & Quản trị Kinh doanh số 05

Kính gửi: Cán bộ, giảng viên các trường đại học và viện nghiên cứu

Tạp chí Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép báo chí in số 417/GP-BTTTT ngày 17/8/2016 và được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) số 2525 – 2569 theo Văn bản số 12  /TTKHCN – ISSN ngày 12/04/2017. Tạp chí xuất bản định kỳ 04 số/năm nhằm giới thiệu và công bố các công trình nghiên cứu, các bài viết trao đổi học thuật có giá trị về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng và quản trị kinh doanh, khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn và chưa được công bố trên các tạp chí khoa học, báo in.

Tất cả các bài viết gửi đăng sẽ được Ban biên tập gửi đến các chuyên gia, các nhà khoa học có kinh nghiệm và uy tín, đánh giá theo một quy trình phản biện kín, đảm bảo chất lượng khoa học. Tác giả có bài báo được đăng sẽ được tặng 01 cuốn Tạp chí.

Ban biên tập trân trọng kính mời các cán bộ, giảng viên, học viên, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia viết bài nghiên cứu có nội dung liên quan đến phạm vi công bố của Tạp chí.

Cách thức gửi bài viết như sau:

1.Tác giả gửi 01 file word được trình bày theo đúng Thể lệ viết và gửi bài của Tạp chí (xem chi tiết tại website của Tạp chí) cùng thông tin tác giả gửi đến địa chỉ email: tapchikt-qtkd@tueba.edu.vn.

2. Tác giả có thể đến trực tiếp văn phòng của Tạp chí để liên hệ gửi bài.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ

 Ban biên tập Tạp chí Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Phòng 506, Nhà điều hành, trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Email: tapchikt-qtkd@tueba.edu.vn; Điện thoại: 0208.3903373

Nơi nhận:

-         Như kính gửi;

-         Đăng tải website;

-         Lưu: TC KT&QTKD.

KT. TỔNG BIÊN TẬP
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

( Đã ký)

TS. Trần Văn Quyết