Thông báo về việc tuyển sinh chương trình học bổng toàn phần Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Trường Kinh doanh Châu Á, Malaysia năm 2018
08/03/2018 | 875 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 197/TB-ĐHKT&QTKD-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Thái Nguyên, ngày 05 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh chương trình học bổng toàn phần Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Trường Kinh doanh Châu Á, Malaysia năm 2018

Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, giảng viên và sinh viên thông tin tuyển sinh chương trình học bổng toàn phần Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Trường Kinh doanh Châu Á (Asia School of Business - ASB), Malaysia năm 2018. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

ASB là một trường kinh doanh và trung tâm giáo dục tại Kuala Lumpur, Malaysia. ASB đang mở đơn cho học bổng toàn phần chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm 2018.

Các ứng viên được lựa chọn sẽ được nhận học bổng toàn phần bao gồm học phí và các chi phí, bao gồm chi phí lưu trú.

2. Yêu cầu

Yêu cầu nhập học:

Ứng viên phải có kết quả học tập cao trong quá trình học Đại học trước đó và chứng minh được khả năng theo đuổi các mục tiêu cá nhân;

Ứng viên có bằng Cử nhân hoặc tương đương từ tổ chức giáo dục được công nhận;

Ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc.

Yêu cầu về tiếng Anh:

Ứng viên cần có năng lực tiếng Anh rất tốt. Vì vậy, hồ sơ đăng ký phải được viết bằng tiếng Anh.

3. Thời hạn nộp hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: Ngày 29/3/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của ASB tại địa chỉ https://apply.asb.edu.my/apply/.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

-       Thư tự giới thiệu

-       Sơ yếu lý lịch

-       02 bài luận theo yêu cầu

-       Bảng điểm và bằng Đại học kèm bản dịch tiếng Anh;

-       Bảng kết quả thi GMAT/GRE trong thời hạn 5 năm. Nếu ứng viên chưa có kết quả thi GMAT/GRE, ứng viên có thể tải lên video tự giới thiệu bản thân

-       02 thư giới thiệu về thành tích chuyên môn và tiềm năng của ứng viên;

Xem thêm hướng dẫn và yêu cầu chi tiết tại http://www.asb.edu.my/application-instructions/. Ứng viên có thể liên lạc trực tiếp với Văn phòng tuyển sinh của ASB để có thêm thông tin (nếu cần) qua địa chỉ email: admissions@asb.edu.my

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các đơn vị (th/h);

- Website (đăng tải);

- Lưu VT, HTQT

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – CN & HTQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Bích Hồng