Thông báo về việc tuyển sinh chương trình học bổng Tiến sĩ tại Thái Lan năm 2018
06/03/2018 | 1041 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 159/TB-ĐHKT&QTKD-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh chương trình học bổng Tiến sĩ tại Thái Lan năm 2018

Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, và giảng viên thông tin tuyển sinh chương trình học bổng Tiến sĩ tại Thái Lan năm 2018. Nội dung chương trình cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam thông báo Cơ quan Hợp tác quốc tế Thái Lan (TICA) - Bộ Ngoại giao Thái Lan phối hợp với Trường Đại học Uppsala cấp học bổng đào tạo Tiến sĩ theo chương trình hợp tác giữa Thái Lan và Thụy Điển (2 năm học ở Thái Lan và 01 năm học ở Thụy Điển) về các lĩnh vực khoa học như: hóa học, toán học, vật lý và sinh học.

Số lượng học bổng: 03 suất

2. Chế độ học bổng

Ứng viên được tiếp nhận theo chương trình này sẽ được cấp học bổng toàn phần, bao gồm: học phí và sinh hoạt phí liên quan đến khóa học (xem chi tiết chế độ học bổng tại địa chỉ: http://rgj.trf.or.th/download/SWE_Announcement2018.pdf).

3. Yêu cầu

-       Ứng viên có bằng Thạc sĩ chuyên ngành liên quan với điểm GPA tối thiểu 3.5/4.0;

-       Ứng viên có bằng Cử nhân với điểm GPA tối thiểu 3.0/4.0;

-       Dưới 40 tuổi;

-       Thông thạo tiếng Anh để thực hiện khóa học bằng tiếng Anh;

-       Có sức khỏe tốt để thực hiện khóa học;

-       Sẵn sàng cho tối thiểu 03 năm học tập xa nhà;

-       Đáp ứng các yêu cầu cụ thể khác của chương trình;

-       Ứng viên có các công trình khoa học công bố và các sản phẩm tham gia hội thảo khoa học có bài tóm tắt trình bày bằng tiếng Anh sẽ được xem xét ưu tiên.

4. Thời hạn nhận hồ sơ và địa chỉ nhận hồ sơ

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước ngày 23/4/2018

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam

Số 26 Phan Bội Châu, Hà Nội.

Điện thoại: 84-024-38235092/4

Fax: 84-024-38235088

Email: thaiemhn@netnam.org.vn

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng nói trên và các yêu cầu cụ thể được đăng tải tại: http://rgj.trf.or.th/main/home/

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các đơn vị (th/h);

- Website (đăng tải);

- Lưu VT, HTQT

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – CN & HTQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Bích Hồng