Thông báo về việc gửi bài và đăng ký tham gia Hội thảo Nghiên cứu Kinh tế quốc tế Việt Nam năm 2018
29/03/2018 | 884 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

    Số: 293/TB-ĐHKT&QTKD-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2018

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc gửi bài và đăng ký tham gia Hội thảo Nghiên cứu Kinh tế quốc tế Việt Nam năm 2018

Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên về việc gửi bài và đăng ký tham gia Hội thảo Nghiên cứu Kinh tế quốc tế Việt Nam năm 2018 do Đại học RMIT tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo Nghiên cứu Kinh tế quốc tế Việt Nam năm 2018 là hội thảo nghiên cứu kinh tế khởi đầu do Đại học RMIT Việt Nam tổ chức. Chủ đề nghiên cứu của Hội thảo bao gồm nhiều vấn đề kinh tế. Hội thảo đặc biệt quan tâm đến các bài viết mang tính ứng dụng, thực nghiệm và có liên quan đến chính sách và các vấn đề kinh tế mới xuất hiện. Các bài viết mang tính lý thuyết thuần túy, mặc dù không phải là trọng tâm của Hội thảo, cũng sẽ được xem xét. Sinh viên nghiên cứu và các nhà nghiên cứu trẻ được khuyến khích tham gia. Giáo sư Lê Văn Cường của Trường Kinh tế Paris, một trong những chuyên gia Kinh tế học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tăng trưởng tối ưu và quy hoạch động, là diễn giả của Hội thảo.

Việc đăng ký tham gia là yêu cầu bắt buộc của Hội thảo và hoàn toàn miễn phí.

Các mốc thời gian quan trọng của Hội thảo:

Thời hạn nộp bài viết đầy đủ hoặc gia hạn nộp tóm tắt: 06/6/2018

Thông báo chấp nhận bài viết: 07/7/2018

Kết thúc đăng ký tham gia Hội thảo: 16/7/2018

Hội thảo: 08/8/2018

Gửi bài viết cho Hội thảo tại địa chỉ ha.lethai@rmit.edu.vn (TS. Lê Thái Hà). Thông tin chi tiết và các câu hỏi sẽ được TS. Lê Thái Hà giải đáp qua địa chỉ thư điện tử được cung cấp nêu trên.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các đơn vị (để t/h);

- Lưu VT, HTQT;

- Đăng tải Website

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KH-CN&HTQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Bích Hồng