Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp đại học năm 2017, mã số ĐH2017 - TN08 - 14
17/10/2019 | 2276 lượt xem

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Thái Nguyên mã số ĐH2017-TN08-14, CNĐT: TS. Phạm Công Toàn

Thực hiện Quyết định số 900/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN, ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học, ngày 16 tháng 10 năm 2019 tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Hội đồng nghiệm thu đề tài 'Vai trò của phụ nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng bền vững ở vùng núi Việt Bắc Việt Nam”- Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Công Toàn đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài. Thay mặt nhóm nghiên cứu PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm - thành viên tham gia trình bày.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Trần Nhuận Kiên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Việt Dũng – Phó Trưởng Phòng KHCN&HTQT, TS. Phạm Văn Hạnh– Trường Khoa Quản trị Kinh doanh, TS. Bùi Nữ Hoàng Anh – Trưởng Khoa Kinh tế, TS. Lê Ngọc Nương – Giảng viên Khoa Quản lý - Luật Kinh tế, TS. Nguyễn Bích Hồng - Phó Trưởng Phòng KHCN&HTQT và TS. Nguyễn Thu Nga - Giảng viên Khoa Ngân hàng - Tài chính.

Hội đồng đã đánh giá toàn diện việc thực hiện đề tài theo quy định về quản lý khoa học của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên. 

Kết quả, Hội đồng xếp đề tài đạt loại “Đạt”.

 

 

Nguyễn Hương & Bích Thủy - Phòng KHCN&HTQT