Chương trình học bổng Tiến sĩ năm 2017 tại Đại học Thaksin, Thái Lan
18/04/2017 | 1507 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 407/TB-ĐHKT&QTKD-HTQT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

                  Thái Nguyên, ngày 18 tháng 4 năm 2017


THÔNG BÁO

Về chương trình học bổng Tiến sĩ tại Đại học Thaksin (Thái Lan) 2017

Đại học Thaksin (Thái Lan) cung cấp chương trình học bổng toàn phần năm 2017 bậc học Tiến sĩ dành cho ứng viên đến từ các quốc gia Đông Nam Á. Thông tin cụ thể về học bổng như sau:

1.      Số lượng học bổng: 03 suất

2.      Ngành học: Phát triển bền vững

3. Học bổng bao gồm:

- Miễn hoàn toàn học phí 3 năm học.

- Tiền hỗ trợ nghiên cứu và hỗ trợ giảng dạy 425US$/15,000฿ mỗi tháng.

- Ngoài ra, Giáo sư hướng dẫn sẽ được nhận 1,700US$/60,000฿ trong quá trình hỗ trợ sinh viên nghiên cứu.

- Học bổng không bao gồm chi phí đi lại quốc tế và tại Thái Lan của sinh viên và người thân.

- Học bổng sẽ được trao cho sinh viên trong suốt 03 năm học với điều kiện sinh viên đạt kết quả học tập, nghiên cứu tốt và đáp ứng được các yêu cầu của chương trình học.

- Sinh viên sẽ bị cắt học bổng bất cứ thời điểm nào nếu không tuân thủ các nội quy, quy tắc của Nhà trường.

4. Tiêu chí:

- Là công dân của một quốc gia Đông Nam Á (Brunei, Cambodia, Vietnam, Indonesia, Laos, Malaysia, Myama, Philippines, Singapore, Thái Lan)

- Không quá 45 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

- Đã có bằng Thạc sĩ, hoặc hoàn thành các chương trình học phù hợp với điểm trung bình chung không dưới 3.5 hoặc tương đương.

- Phải có chứng chỉ tiếng Anh còn thời hạn (không quá 02 năm) trước thời điểm nộp hồ sơ.

TOEFL

IELTS

TOEFL Paper: tối thiểu 550

TOEFL CBT: tối thiểu 180

TOEFL IBT: tối thiểu 80

Tối thiểu 5.5

 

5. Cách thức nộp hồ sơ: Để nộp hồ sơ, vui lòng truy cập trang http://thaksinuni.org

6. Thời hạn nộp hồ sơ:  trước ngày 19/5/2017

Nhà trường thông báo tới các đơn vị trong Trường, đề nghị các đơn vị triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giảng viên quan tâm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các đơn vị trong trường (để t/h);

- Lưu VT, HTQT;

- Đăng tải Website

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KH-CN & HTQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                           (Đã ký)

                                          ThS. Nguyễn Văn Quang

TẢI ĐƠN ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY.