Quy trình Quản lý các dự án tài trợ từ các tổ chức quốc tế
09/04/2018 | 2319 lượt xem

Mục đích: Thống nhất trình tự, thủ tục và phân công trách nhiệm trong việc thực quy trình quản lý dự án quốc tế.

Phạm vi: Áp dụng cho Ban Giám hiệu, các đơn vị, cá nhân trong Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh.

Từ viết tắt:

·        BGH

Ban Giám hiệu

·        P. KH-CN&HTQT

Phòng Khoa học – Công nghệ & Hợp tác quốc tế

Các bước thực hiện:

Bước

Hoạt động

Diễn giải

Trách nhiệm

Biểu mẫu

1

Xây dựng dự án

- Lập đề cương chi tiết cho dự án.

Đơn vị, cá nhân đề xuất

 

2

Tìm nguồn tài trợ

- Tìm nguồn tài trợ để thực thi các hoạt động đề ra trong dự án

- Trình dự án cho tổ chức tài trợ xét duyệt

Đơn vị, cá nhân đề xuất

 

3

Xem xét

Làm Tờ trình trình Hiệu trưởng (qua P.KH-CN&HTQT) đề nghị cho phép thực hiện dự án, đồng thời phối hợp với P.KH-CN&HTQT chuẩn bị thủ tục trình ĐHTN để xin phép cơ quan có thẩm quyền.

P. KH-CN&HTQT

 

Đơn vị, cá nhân đề xuất dự án

 

4

Trình phê duyệt

Sau khi có quyết định cho phép nhận tài trợ của cơ quan có thẩm quyền, cá nhân hoặc đơn vị chủ trì xây dựng dự án làm Tờ trình trình Hiệu trưởng (qua P.KH-CN&HTQT) đề nghị ra quyết định thành lập Ban điều hành dự án.

P. KH-CN&HTQT

 

Đơn vị, cá nhân đề xuất dự án

 

5

Ký kết dự án

- Ký kết dự án với cơ quan tài trợ và phía đối tác (phía giúp thực thi dự án).

P. KH-CN&HTQT

BGH

 

6

Trình phê duyệt

- Lập tờ trình và xin phép các cơ quan có thẩm quyền như các bộ, ngành có liên quan để thực thi dự án;

P. KH-CN&HTQT

Đơn vị, cá nhân đề xuất dự án

 

7

Thực hiện

- Tổ chức thực hiện, quản lý dự án theo đúng phê duyệt.

Đơn vị, cá nhân đề xuất dự án

 

8

Báo cáo

- Đơn vị, cá nhân thực hiện dự án báo cáo tiến độ theo qui định cho cơ quan tài trợ và các bộ ngành nói trên;

- Định kỳ 06 tháng và khi dự án kết thúc, đơn vị, cá nhân thực hiện dự án phải gửi báo cáo bằng văn bản cho Hiệu trưởng (qua P.KH-CN&HTQT) về tình hình, kết quả thực hiện dự án.

- Đơn vị, cá nhân thực hiện dự án báo cáo đột xuất Hiệu trưởng (qua P.KH-CN&HTQT) về những rủi ro phát sinh hoặc điều chỉnh nội dung, tiến độ, nhân sự nếu có sự thay đổi.

- P. KH-CN&HTQT báo cáo 06 tháng và báo cáo cuối năm cho ĐHTN và các cơ quan hữu quan theo quy định hiện hành; Báo cáo đột xuất ĐHTN về những rủi ro phát sinh hoặc điều chỉnh nội dung, tiến độ, nhân sự nếu có sự thay đổi.

Hiệu trưởng

 

P. KH-CN&HTQT

 

Đơn vị, cá nhân thực hiện dự án

 

9

Tổng kết

Tổng kết, đánh giá dự án

Hiệu trưởng

P. KH-CN&HTQT

Đơn vị, cá nhân thực hiện dự án