Quy trình phối hợp giữa các đơn vị và Phòng KH-CN & HTQT trong HTQT
09/04/2018 | 2681 lượt xem

Mục đích: Nhằm hướng dẫn các đơn vị trong trường cách thức phối hợp với Phòng Khoa học – Công nghệ & Hợp tác quốc trong hợp tác quốc tế

Phạm vi: Áp dụng cho Ban Giám hiệu, các đơn vị, cá nhân liên quan thuộc trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh.

Từ viết tắt:

·        NN

Nước ngoài

·        BGH

Ban Giám hiệu

·        P. KH-CN&HTQT

Phòng Khoa học – Công nghệ & Hợp tác quốc tế

Giai đoạn 1: Tìm đối tác

Giai đoạn 2: Ký kết Biên bản hợp tác ghi nhớ

Giai đoạn 3: Triển khai hợp tác

Xem sơ đồ tại đây.