Quy trình lập kế hoạch và báo cáo công tác HTQT hàng năm
09/04/2018 | 2629 lượt xem

Mục đích: Nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động HTQT đã thực hiện hàng năm đồng thời vạch ra các kế hoạch HTQT cho năm kế tiếp.

Phạm vi: Áp dụng cho Phòng Khoa học – Công nghệ & Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan thuộc trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh.

Từ viết tắt:

·        HTQT

Hợp tác quốc tế

·        ĐHTN

Đại học Thái Nguyên

·        BGH

Ban Giám hiệu

·        P. KH-CN&HTQT

Phòng Khoa học – Công nghệ & Hợp tác quốc tế

Các bước thực hiện:

Bước

Hoạt động

Diễn giải

Trách nhiệm

Biểu mẫu

1

Lập biểu mẫu

Lập biểu mẫu báo cáo tổng kết công tác HTQT và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ HTQT hàng năm;

P. KH-CN&HTQT

 

2

Thông báo các đơn vị

Soạn công văn và gửi đến các đơn vị trong Trường (đính kèm biểu mẫu) yêu cầu các đơn vị điền vào biểu mẫu và gửi về P.KH-CN&HTQT vào một thời điểm xác định

P.KH-CN&HTQT

 

Các đơn vị

 

3

Tổng hợp

Tổng hợp các biểu mẫu do các đơn vị gửi đến

P.KH-CN&HTQT

 

4

Báo cáo BGH và ĐHTN

Trình báo cáo tổng kết và kế hoạch HTQT cho BGH phê duyệt, sau đó gửi cho ĐHTN và các cơ quan hữu quan (khi được yêu cầu)

P.KH-CN&HTQT

BGH

ĐHTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cleardot