Tuyển sinh chương trình Học bổng Sau đại học của Viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn, Đại học Thammasat, Thái Lan năm 2018
04/04/2018 | 5843 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 311/TB-ĐHKT&QTKD-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Thái Nguyên, ngày 30 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh chương trình Học bổng Sau đại học của Viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn, Đại học Thammasat, Thái Lan năm 2018

Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên thông tin tuyển sinh chương trình Học bổng Sau đại học của Viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn (SIIT), Đại học Thammasat, Thái Lan năm 2018. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

Quỹ học bổng Công nghệ Sirindhorn dành những học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ cho các sinh viên quốc tế xuất sắc đến học tại Viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn, Đại học Thammasat. Học bổng được dành cho các lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Quản lý …

Số lượng học bổng: 40

Bậc học: Thạc sĩ và Tiến sỹ

2. Chế độ học bổng

Chương trình cung cấp học bổng toàn phần bao gồm học phí và một số khoản phí khác, trợ cấp sinh hoạt, bảo hiểm thân thể trong thời gian nhận học bổng.

3. Điều kiện nhập học

Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

-            Có kết quả học tập trong top 20 của lớp;

-            Đáp ứng các yêu cầu nhập học của SIIT;

-            Có hai thư giới thiệu;

-            Có sức khỏe và tư cách đạo đức tốt;

-            Chưa nhận các học bổng khác.

4. Thời hạn nộp hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ 01/3/2018 đến 30/4/2018

Phương thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tuyến

 Thông tin chi tiết về Học bổng Sau đại học của SIIT và các yêu cầu cụ thể được đăng tải tại địa chỉ: https://www.siit.tu.ac.th/about_news_detail.php?sid=12&nid=165.

Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp Bộ phận Tuyển sinh và Quan hệ công chúng của SIIT qua địa chỉ email: admissions@siit.tu.ac.th (Cô Sirikanya Kaewthep).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các đơn vị (th/h);

- Website (đăng tải);

- Lưu VT, HTQT

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – CN & HTQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Bích Hồng