DỰ ÁN: Quản lý vùng lúa tại vùng cao để đảm bảo an ninh lương thực hộ gia đình và phát triển môi trường bền vững
20/04/2017 | 3157 lượt xem

Đơn vị tài trợ: IFAD

Thời gian thực hiện: 2006-2009

Cộng tác viên: NOMAFSI

Mục tiêu chung: Cải thiện sinh kế của nông dân vùng cao đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên bằng cách tìm kiếm, thẩm định, và phổ biến công nghệ nông nghiệp được cải tiến phù hợp với nhiều chiến lược sinh kế đa dạng của nông dân.

Kết quả:

Thống kê hàng hóa của nông trại vùng cao và các nguồn lực cộng đồng, kiến thức bản địa liên quan đến việc sử dụng các nguồn tài nguyên đó và việc lựa chọn công nghệ có tính khả thi. Công nghệ sản xuất lúa gạo trên đồng ruộng (thung lũng và ruộng bậc thang) và ở miền dốc núi được kiểm định để tăng năng suất và bảo tồn tài nguyên. Các chiến lược hiệu quả hơn để nhanh chóng phổ biến công nghệ. Nâng cao năng lực của NARES để lập kế hoạch và thực hiện nghiên cứu và phát triển tích hợp.