DỰ ÁN: Quản lý vùng lúa nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn nước và bảo tồn các nguồn tài nguyên ...lưu vực sông Hồng và sông Mekông
04/05/2017 | 3166 lượt xem

Kinh phí thực hiện: 134.000 USD (chia cho cả 4 đối tác cùng thực hiện dự án)

Nhà tài trợ: IFAD, IRRI

Các đối tác: NOMAFSI (Đặng Đình Quang), NOMAFSI (Tuấn), CIRAD

Trưởng ban điều hành sự án: Th.S. Nguyễn Công Giáo, trưởng nhóm nghiên cứu: TS. Đỗ Anh Tài, các thành viên tham gia: Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế và QTKD

Thời gian: 2006-2009

Các hoạt động:

- Xây dựng một bản điều tra tình hình nguồn tài nguyên đất và nước cấp cộng đồng và cấp vùng.

- Ước tính việc sử dụng nước và lưu lượng nước qua các loại hình sử dụng đất và các khu vực.

- Mối quan hệ giữa việc tiếp cận nước, các chiến lược cải thiện đời sống và sự nghèo đói.

- Xác định những hạn chế cấp trang trại và cấp cộng đồng đối với việc sản xuất lúa.

- Phát triển và kiểm tra công nghệ sử dụng nước và chất dinh dưỡng hợp lý cho việc sản xuất lúa.

- Tăng hiệu lực các công nghệ trồng lúa nương đã được cải tiến cùng với các loại thực phẩm, cỏ khô và cây trồng để thu hoa lợi (rau, cây lâu năm và cây trồng) mà có thể kết hợp về mặt kinh tế với hệ thống canh tác lúa.

- Xác định sự cân bằng cấp cộng đồng liên quan tới việc sử dụng nguồn nước qua vùng, phản ứng của cộng đồng đối với chúng và những sự cân bằng này ảnh hưởng như thế nào đến việc tiếp cận nước của người nghèo. Đánh giá tác động về kinh tế, xã hội và môi trường của công nghệ trong nông nghiệp đã được cải tiến và cơ chế quản lý nước cấp hộ gia đìng và cấp vùng.