Chương trình liên kết đào tạo quốc tế
03/11/2016 | 7356 lượt xem

Chương trình liên kết với Đại học Daegu Cyber, Hàn Quốc đào tạo Bậc Đại học: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh

Chương trình đào tạo theo hình thức chính quy tập trung được Đại học Thái Nguyên cấp phép theo quyết định số 738/QĐ-ĐHTN, ngày 03/9/2008 về việc phê duyệt đề án đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Daegu Cyber - Hàn Quốc

Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và QTKD

Mức học phí: 3.200 USD/khóa

Thời gian đào tạo 4,5 năm

Chương trình liên kết với Đại học Central Philippine, Philippines đào tạo Bậc Đại học: Cử nhân Quản trị kinh doanh và Cử nhân Kế toán

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh

Kiểm định chất lượng: Trường Đại học Central Philippine - Philippines đã được kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh  và chuyên ngành Kế toán bởi Ủy ban Giáo dục Đại học (CHED) - Philippines.

 

Chương trình đào tạo theo hình thức chính quy tập trung được Đại học Thái Nguyên cấp phép theo quyết định số 1347/QĐ-ĐHTN, ngày 13/10/2009 về việc phê duyệt đề án đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh; quyết định số 823/QĐ-ĐHTN, ngày 24/06/2010 về việc phê duyệt đề án đào tạo cử nhân Kế toán.

Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và QTKD

Thời gian đào tạo: 04 năm

Mức học phí: 4.500 USD/khóa

Chương trình liên kết với Đại học Central Philippine, Philippines đào tạo Bậc Thạc sĩ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và thạc sĩ Quản trị hành chính công

Kiểm định chất lượng: Trường Đại học Central Philippine - Philippines đã được kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và thạc sĩ Quản trị hành chính công bởi Ủy ban Giáo dục Đại học (CHED) - Philippines.

Chương trình đào tạo theo hình thức chính quy tập trung được Đại học Thái Nguyên cấp phép theo quyết định số 229/QĐ-ĐHTN, ngày 29/3/2011 về việc phê duyệt đề án đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị hành chính công.

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh

Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và QTKD

Thời gian đào tạo: 02 năm

Mức học phí: 4.400 USD/khóa

Chương trình liên kết với Đại học Central Philippine, Philippines đào tạo Bậc Tiến sĩ: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh và tiến sĩ Quản trị công

Kiểm định chất lượng: Trường Đại học Central Philippine - Philippines đã được kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo tiến sĩ Quản trị kinh doanh và tiến sĩ Quản trị công bởi Ủy ban Giáo dục Đại học (CHED) - Philippines.

Chương trình đào tạo theo hình thức chính quy tập trung được Đại học Thái Nguyên Quyết định số 205/QĐ-ĐHTN, ngày 09/3/2012 về việc phê duyệt đề án đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, tiến sĩ chuyên ngành Quản trị công.

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh

Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Kinh tế QTKD

Thời gian đào tạo: 03 năm

Mức học phí: 6.900 USD/khóa

Tính đến nay tổng số sinh viên, học viên theo học ở bậc đại học và sau đại học là: 247 sinh viên (Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán), 277 học viên cao học (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, thạc sĩ Quản trị hành chính công) và 24 NCS (Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và tiến sĩ Quản trị công). Chương trình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc góp phần đào tạo, bổi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.