Phát động phong trào thi đua năm học 2018 - 2019
16/10/2018 | 2588 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số :  1096 / ĐHKT&QTKD-TTPC

V/v phát động thi đua năm học 2018-2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 11 tháng  10 năm 2018

Kính gửi:  Lãnh đạo các đơn vị

        Năm học 2018-2019 Nhà trường tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo”; tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 của Chính phủ, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020; các chương trình kế hoạch, chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên; Chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy ĐHTN và Đảng ủy Trường.

            Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 theo tinh thần Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng tới kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, 15 năm ngày thành lập Trường Đại học Kinh tế &QTKD (02/8/2004 - 02/8/2019) và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, Nhà trường phát động và hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, thực hiện phong trào thi đua với mục đích và các nội dung chủ yếu sau đây:

I . CHỦ ĐỀ

Chủ đề năm học và khẩu hiệu hành động: “Đổi mới - Sáng tạo - Chất lượng”

Nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả hoạt động khoa học – công nghệ; tăng cường kỷ cương, nền nếp trong giảng dạy, học tập; nâng cao năng lực cạnh tranh; củng cố và nâng cao uy tín, vị thế của Nhà trường trong và ngoài nước.

II . MỤC TIÊU THI ĐUA

1. Tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống của đội ngũ nhà giáo Việt nam trong sự nghiệp trồng người; động viên đội ngũ cán bộ viên chức (CBVC) và HSSV năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua “Dạy tốt”“Học tốt”, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, triển khai thực hiện cải cách hành chính trong giáo dục, đơn giản thủ tục, gọn nhẹ biên chế nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, tiếp tục chất lượng đào tạo với khẩu hiệu “Chất lượng - Kỷ cương”, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng 3/2; kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, 15 năm ngày thành lập Trường Đại học Kinh tế &QTKD (02/8/2004 - 02/8/2019).

2. Tổ chức các hoạt động hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong giảng dạy, NCKH, chuyển giao công nghệ gắn với nhu cầu xã hội.

3. Phát hiện nhân tố mới, các mô hình, công việc mới, các tập thể tiên tiến, gương sáng điển hình “Người tốt, việc tốt” trong đội ngũ CBVC và sinh viên có tác động sâu sắc tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động; góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức chính trị của đơn vị vững mạnh.

III. NỘI DUNG THI ĐUA

1- Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội b��”, các cuộc vận động 'Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục', 'Mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo'.

2- Triển khai có hiệu quả đề án vị trí việc làm để khai thác, sử dụng có hiệu quả nhất nguồn lực con người. Thực hiện tinh gọn bộ máy quản lý, tinh giản biên chế.

3- Rà soát phát triển các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ cho SV.

4- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý. Áp dụng mạnh mẽ phương pháp học trực tuyến (e-learning), kết hợp giữa phương pháp phương pháp học truyền thống với phương pháp học trực tuyến (blended learning) để tạo thuận lợi cho nhiều người học và đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

5- Thực hiện tiết kiệm chi tiêu, chuẩn bị từng bước để tự chủ đại học. Khuyến khích xã hội hóa đầu tư theo hướng hội nhập quốc tế. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước tham gia vào phát triển sự nghiệp giáo dục.

6- Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; triển khai thực hiện đạt hiệu quả nghị quyết của các cấp ủy Đảng; tăng cường  nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức cho CBVC, HSSV; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo và chuyển giao; cương quyết nói không với tiêu cực, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong giáo dục.

7- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa công sở, trường học.

8- Tăng cường cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện học tập, giảng dạy và nghiên cứu của Nhà trường trên cơ sở tích cực thu hút các nguồn tài trợ, hỗ trợ, tiết kiệm các khoản chi để tái đầu tư.

9- Động viên CBVC, và HSSV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Đại học Kinh tế &QTKD và các ngày lễ lớn của đất nước.  .

  10-Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về các tấm gương người tốt, việc tốt, các tấm gương nhà giáo, sinh viên đổi mới, sáng tạo và đạt kết quả tốt trong dạy và học. Kịp thời phát hiện nhân tố mới, công việc mới, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả; nhân rộng các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ viên chức và HSSV, góp phần thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng hiệu quả, kịp thời và có tác dụng động viên, khuyến khích người lao động trong đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào các nội dung trên, lãnh đạo các đơn vị cụ thể hóa thành nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với tình hình thực tiễn của đơn vị, tổ chức phát động, kiểm tra, sơ, tổng kết các phong trào thi đua nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và đơn vị.

2. Thường trực thi đua, khen thưởng Nhà trường tham mưu cho Hiệu trưởng cụ thể hóa các nội dung trên thành các tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua và triển khai thực hiện trong Nhà trường.

3 . Thực hiện tốt việc chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, viên chức, người lao động. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập Nhà trường và các ngày lễ lớn của Đất nước.

4 . Xét chọn, giới thiệu những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu giai đoạn 2014-2019 đề nghị khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Đại học Kinh tế &QTKD.

Với tinh thần tích cực phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2017 – 2018, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018-2019, với khẩu hiệu “Đổi mới, sáng tạo, chất lượng” mỗi cán bộ, viên chức người lao động, học sinh, sinh viên trong Nhà trường có trách nhiệm tham gia và thực hiện tốt các nội dung thi đua do Nhà trường phát động./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị (để t/h);

-Website (đăng tải);

- Lưu VT, TTPC.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

PGS.TS Trần Quang Huy

 

Video