THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC “PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM”
25/09/2020 | 997 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ &QTKD

KHOA KINH TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             Thái Nguyên, ngày 22 tháng 09 năm 2020

 

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC

“PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI

PHÍA BẮC VIỆT NAM”

 

          Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Tuy nhiên, so với các vùng khác trong cả nước, vùng Trung du và Miền núi phía Bắc có quy mô kinh tế nhỏ, tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng còn chậm, tăng trường của vùng chưa đồng đều. Để phát triển KT-XH của vùng, cần phải có các chính sách đồng bộ, tầm nhìn ưu tiên trong chiến lược phát triển vùng nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi phía Bắc theo hướng bền vững..

          Trước những yêu cầu và nhiệm vụ phát triển vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, Khoa Kinh tế -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tổ chức hội thảo Phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và Miền núi phía Bắc Việt Nam”.

          Thời gian: 14h00, thứ Sáu ngày 25 tháng 09 năm 2020

          Địa điểm: Phòng 101 GK1- Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

          Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên tham dự, phát biểu ý kiến và đóng góp cho sự thành công của Hội thảo.

         Trân trọng kính mời.

BAN TỔ CHỨC

Video